www.segarraoliveadvocats.com

· Català  · Español  · Avís legal
    La Firma
    Àrees d'actuació
      Mercantil i Societari
      Bancari
      Fiscal
      Civil
      Processal
    Equip
    Contacte
    Notícies
    Enllaços
 Dret Civil

Cobrim l'assessorament jurídic de totes les matèries de dret privat, dirigint-nos especialment a particulars i famílies que busquen resoldre problemes o situacions que afecten a l'esfera més personal i privada.

La finalitat és trobar la millor solució davant la situació plantejada, tractant les qüestions de la forma més humana, sensible, confidencial i professional possible.

- Successions i donacions: herències, testaments, legítimes.
- Contractació civil: compravenda, arres, arrendaments d'habitatges o locals de negoci,   permutes, contractes d'obra.
- Família i matrimonial: divorcis, ruptures de parelles de fet, dissolució de règim econòmic de   guanys i separació de béns.
- Comunitats de Propietaris: constitució i divisió de la propietat horitzontal, redacció de   convocatòries i actes adaptades a l'última normativa sobre la matèria.


   Segarra i Olive Advocats Associats, SCP – >> c/ Montseny, 10, 3er. Pis – 08440 Cardedeu (Barcelona) – 938712330 – >> segarraolive@icab.cat