www.segarraoliveadvocats.com

· Català  · Español  · Avís legal
    La Firma
    Àrees d'actuació
      Mercantil i Societari
      Bancari
      Fiscal
      Civil
      Processal
    Equip
    Contacte
    Notícies
    Enllaços
 Dret Fiscal

Efectuem una planificació tributària integral dels nostres clients, ja siguin societats o persones físiques, proposant dintre del marc legal vigent, actuacions que minimitzin la càrrega fiscal del subjecte passiu.

Li facilitem el compliment de les seves obligacions fiscals, fixant directrius per a optimitzar la seva tributació.

- Planificació fiscal de l'exercici.
- Informació sobre la normativa, resolucions i sentències de caràcter general o d'especial   interès per als nostres clients.
- Confecció i presentació de les declaracions fiscals mensuals, trimestrals o anuals   obligatòries (IVA, IRPF, impost de societats, declaració d'operacions amb tercers,   declaracions d'operacions intracomunitàries, etc).
- Recursos en matèria tributària davant actes de l'Administració.
- Assistència davant inspeccions tributàries.
- Assistència a consultes de caràcter fiscal.


   Segarra i Olive Advocats Associats, SCP – >> c/ Montseny, 10, 3er. Pis – 08440 Cardedeu (Barcelona) – 938712330 – >> segarraolive@icab.cat